APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016

¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2016

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 18/£ÉêÀÄPÁw-4/2016-17 ¢£ÁAPÀ: 15.09.2016
Medical Examination Call letter has been uploaded.
Date NEWS & EVENTS

Medical Examination Call letter has been uploaded for ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Provisional Select ListSecond Provisional Select ListFinal Select List
GADAG DISTRICTBENGALURU CITY
ET / PST Call letter has been uploaded For Vijayapura District.
16 Jan 2017 ET / PST Call letter has been uploaded For Dharwad District , KODAGU District
13 Jan 2017 ET / PST Call letter has been uploaded For Bengaluru City
Kodagu district PST & ET scheduled date 20/12/2016 has been postponed due to administrative reason next schedule date will be intimated in due course
ET-PST Schedule Postpond from 18-12-2016 to 21-12-2016 Ground Name :Nehru Stadium, Near Shivamurthy Circle, Savalanga Road, Shivamogga and Re-Generate the call letter.
ET-PST Schedule prepone from 24-12-2016 to 21-12-2016 Ground Name :Sri. Marikamba District Stadium,Near M.E.S. College,Hubbali Road, Sirsi and Re-Generate the call letter.
ETPST ELIGIBLE LIST : Bengaluru District, Chickmagaluru , Ramanagara,
ET / PST Call letter has been uploaded..(only for Chickballapur , Davangere , Kodagu , Ramanagara , Gadag , Udupi District , Hassan District , U.K.Dist, Karwar , Chitradurga , K.G.F. , Chamarajanagara , Belagavi District , Shimogga,Tumkur,Mysuru )

Final Answer Key

Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.

Provisional Answer Key A,B,C,D,E

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 20/11/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20.11.2016 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀzsÀåzÀ°èAiÉÄà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
21/09/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
17/10/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/10/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Armed Police Constable
GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
17.10.2016
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN :17.10.1991 AND 17.10.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN :17.10.1989 AND 17.10.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Tribal 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 17.10.1986 AND 17.10.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:

Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ:
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01, TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
ARMED POLICE CONSTABLE
¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
Non HK & HK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Post Count Non-HK Post Count HK Total Classification of Posts
01 Bengaluru City Yes 826 72 898 Category
02 Bengaluru District Yes 46 - 46 category
03 Belagavi District Yes 100 - 100 category
04 Chitradurga District Yes 25 - 25 category
05 Davangere District Yes 30 - 30 category
06 Dharwad District Yes 70 - 70 Category
07 Hassan District Yes 80 - 80 category
08 Kodagu District Yes 40 - 40 category
09 KGF Yes 55 - 55 category
10 Vijayapura District Yes 25 - 25 category
11 Chamarajanagar District Yes 25 - 25 category
12 Chikkamangaluru District Yes 50 - 50 category
13 Gadag District Yes 25 - 25 category
14 Ramanagar District Yes 35 - 35 category
15 Shimogga District Yes 25 - 25 category
16 Chikkaballapur District Yes 50 - 50 category
17 Mysuru District Yes 90 - 90 category
18 Tumkur District Yes 30 - 30 category
19 U.K. Karwar Yes 100 - 100 category
20 Udupi District Yes 35 - 35 category
Total 1762 72 1834

Note :

  • 1.Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4.Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who Qualifies in Endurance Test & Physical Standard Test.

n¥Ààt :

  • 1. CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • 2. C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • 4. ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.